درباره بیمارستان منتصریه

مرکزآموزشي،پژوهشي ودرماني منتصريه در محدوه مرکزي شهر مشهد مقدس (خیابان جنت) واقع شده است .ساختمان اين مرکز که جديدالاحداث ميباشد توسط آستانقدس رضوي ساخته شده است

این بیمارستان ودر آذر ماه سال ١٣٨٩ در اختيار دانشگاه علوم پزشکي مشهد قرارداده شده است .اين ساختمان که بسياز زيبا ميباشد درزميني به مساحت حدود ٣٢۰۰ متر مربع وبا زير بناي حدود ٩٢۰۰ متر مربع ودر شش طبقه احداث شده است.

پس از واگذاري ساختمان مذکور ، برنامه ريزي جهت تجهيز وبهره برداري ، بعهده دانشگاه علوم پزشکي مشهد مقدس بوده است که از همان ابتداي واگذاري مسئولين ارشد دانشگاه اين موضوع را با اولويت در دستور کارخود قرارداده اند.ابتدا توسط مسئولين ارشد دانشگاه ماموريت اين مرکز فعاليت در زمينه پيوند اعضا ودياليز تعيين شده وسپس با حمايت هاي همه جانبه فعال نمودن بيمارستان با جديت پيگيري شده است .

بخش همودياليز اين بيمارستان از ابتداي آذز ماه 1390 پذيزش بيمارداشته ودر ١٩ بهمن ماه 1390 اولين عمل پيوند کليه در اين بيمارستان انجام شده است.

اينک اين بيمارستان بعنوان مرکز پيوند اعضا ودياليز در حال فعاليت بوده وبا داشتن بخشهاي آورژانس،کلينيک تخصصي وفوق تخصصي ، آزمايشگاه پيشرفته متناسب با نيازهاي بخش پيوند اعضا ، تصوير برداري (راديولوژي وسونوگرافي کالر داپلر) اطاقهاي عمل ، بخش مراقبت ويژه، استريليزاسيون مرکزي ، بخش همو دياليز ودياليز صفاقي ،بخشهاي بستري جهت پيوند کليه ونفرولوژي،پيوند کبد وپيوند مغز استخوان در حال ارائه خدمات درماني ميباشد.در طي مدت کوتاه فعاليت اين مرکز علاوه بر پذيرش هموطنان عزيز ، بیماران نيازمند خدمات از کشورهاي همسايه(آسياي ميانه .عراق) نيز چندين بيمار دراين بيمارستان مورد مداوا قرار گرفته اند.امروزه با توجه به گسترش روز افزون دانش پزشکي وکنترل بيماريهاي واگير وتغيير الگوي بيماريها وافزايش نياز به خدمات تخصصي وفوق تخصصي برنامه توسعه اين مرکز نيز در دستور کار مسئولين بيمارستان ميباشد بگونه اي که امکان ارائه خدمات به کليه متقاضيان داخلي وخارجي فراهم گردد.

اعمال جراحی که در بیمارستان منتصریه انجام می شود

پزشکان بیمارستان

ادامه

بخشهای درمانی

ادامه

آدرس بیمارستان روی نقشه

ادامه