درآمد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

 

 

>>      دريافت تعرفه هاي مورد نياز درماني و توزيع بين واحد هاي ذيربط 

>>      نظارت دقيق در حسن اجراي باطل نمودن تعرفه ها و دسته بندي تعرفه هاي باطله به صورت روزانه و ماهيانه و نگهداري در مكان مناسب 

>>      نظارت دقيق بر نحوه واريز وجوه نقد و همچنين واريز به موقع وجوه نقد 

>>      ثبت دفاتر واحد درآمد اعم از دفتر نگهداري حساب تعرفه از استان ،تحويل تعرفه به واحد ها 

>>      ثبت دفتر بانك حساب به صورت روزانه و مغايرت گيري آن در هر ماه و نگهداري صورت مغايرات مربوطه 

>>      بايگاني فيشهاي واريزي مربوطه به صورت جداگانه  

>>      ارسال به موقع وجوه نقد به دانشگاه و اسناد بيمه سازمانهاي بيمه گر به سازمانهاي مربوطه 

>>      دريافت كسورات اسناد بيمه به صورت ماهيانه از واحد درآمد دانشگاه و ارائهگزارش طلب از بيمه ها به مسئول امور مالي به صورت كتبي با مستنداتمربوطه 

>>      پي گيري دستورالعمل ها و بخش نامه هاي مختلف از استان و ساير واحد ها جهت برنامه ريزي بهينه جهت واحد درامد و واحد هاي ذيربط