مسئول واحد

دکتر رزیتا خداشاهی

فوق تخصص بیماریهای عفونی

Email: khodashahir@mums.ac.ir

کارشناس واحد

خانم مهدیه کریمیان

کارشناس پرستاری

Email : karimianm3@mums.ac.ir

تلفن تماس
32291963 -داخلی 3018

واحد توسعه تحقیقات بالینی

این واحد با هدف ترغیب و توانمندسازی اعضای هیات علمی و فراهم نمودن تسهیلات جهت پژوهش در بیمارستان تشکیل و راه اندازی شده است و در جهت نهادینه کردن پژوهش و ارتقا کمی و کیفی مقالات پژوهشی تلاش می کند