واحد بهداشت حرفه ای

مسئول واحد

 • مسئول واحد :مریم پورحسینی
 • تحصیلات : لیسانس بهداشت حرفه ای
 • داخلی : 1190
 • pourhoseinihm2@mums.ac.ir

شرح وظایف

 • آشنا نمودن مدیران ، اعضاء کمیته حفاظت فنی و بهداشتکار و کارکنان با جایگاه بهداشت حرفه أي
  دربیمارستان وموارد مرتبط با سلامتی کارکنان
 • تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کارو طرح مسائل و مشکلات حفاظت و بهداشتی در جلسات کمیته و
  ارائه پیشنهادات لازم به مدیر بیمارستان جهت رفع نواقص و سالم سازي محیط کار
 • ارسال صورتجلسات کمیته به مرکز بهداشت مربوطه بر اساس فرم پیشنهادي به روش بررسی تصمیمات
  جلسه قبلی و سپس اتخاذ تصمیمات جدید و مشخص نمودن مسئول پیگیري
 • شناسائی شغلهاي موجود و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار و ارائه راه حلهاي متناسب جهت کنترل و ارائه پیش نویس دستورالعملهاي لازم جهت انجام کار سالم و بهداشتی به منظور
  پیشگیري از ایجاد عوارض و بیماریهاي ناشی از عوامل فیزیکی – شیمیائی – ارگونومیکی ، بیولوژیکی و روانی
  محیط کار
 • برنامه ریزي و پیگیري جهت اندازه گیري عوامل زیان آور محیط کار و اقدامات کنترلی
 • بررسی و بازدید بهداشتی طبق برنامه زمانبندي شده از تسهیلات بهداشتی و تاسیسات و اعلام کلیه ایرادات
  و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات لازم جهت رفع انها
 • توجیه و آشنا سازي شاغلین نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
 • همکاري با مسئولان در تهیه دستور العملهاي لازم براي انجام کار مطمئن ، سالم و بدون خطر و همچنین
  استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط کار و متناسب بودن لوازم با نوع کار
 • پیشنهاد به مدیر بیمارستان جهت تشویق شاغلینی که در امر حفاظت فنی و بهداشت کار علاقه و جدیت
  دارند
 • پیگیري لازم در انجام معاینات قبل از استخدام و ادواري به منظور پیشگیري از ابتلاء شاغلین به بیماریهاي
  ناشی از کار و ارائه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه
 • تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات کارگري ( قبل از استخدام و دوره أي )براي شغلهاي
  موجود و تهیه جدول آزمایشات روتین و اختصاصی شغلهاي موجود با همکاري پزشک متخصص طب کار و یا
  پزشک عمومی واجد شرایط
 • اعلام موارد مشکوك بیماریهاي حرفه أي به مدیر بیمارستان و همکاري در تعیین شغل مناسب براي
  شاغلینی که به تشخیص شوراي پزشکی به بیماریهاي حرفه أي مبتلا شده و یا در معرض ابتلاءآنها قرار دارند
 • ثبت آمار حوادث و بیماریهاي ناشی از کار شاغلین وتجزیه وتحلیل موارد وارایه درکمیته ایمنی وبهداشت کار
 • نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردي متناسب و همچنین نصب پوسترهاي آموزشی
 • بهداشتی و حفاظتی در محیط کار
 • کلیه اقدامات در زمینه سالمسازي محیط کار ( - تهویه مناسب - مبارزه با حشرات و جوندگان موذي ، تامین
  آب بهداشتی سالم ، نظارت بر جمع آوري صحیح و دفع بهداشتی زباله و فاضلاب )
 • بررسی خلاصه نتایج معاینات سالیانه و مشخص نمودن رابطه معنی دار بین نتایج معاینات و عوامل موجود محیط کار به تفکیک شغل و بیماریهاي ایجاد شده
 • شرکت در دوره هاي بازآموزي و گردهمائیهاي مربوطه در جهت افزایش اطلاعات علمی در زمینه بهداشت
  حرفه أی
 • شرکت در دوره هاي بازآموزي و گردهمائیهاي مربوطه در جهت افزایش اطلاعات علمی در زمینه بهداشت
  حرفه أي
 • آموزش شاغلین در نحوه کاربرد وسائل آتش نشانی و اطفاي حریق
 • بازدید مستمر از سیستمهاي حفاظتی موجود در بیمارستان از قبیل سیستم اطفاء حریق ، دربهاي خروج
  اضطراري ، پلکان ، نرده ها و غیره
  RISK و OHSAS 20 آشنائی با الزامات و مقررات استاندارد مرتبط با بهداشت حرفه اي ومحیط زیست ازجمله
  و .... HSE و ASSESMENT
 • (MSDS )  تهیه لیست ایمنی مواد شیمیائی اعم از مواد اولیه – بینابینی و تولیدي
 • تهیه خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه اي در بیمارستان بصورت مدون