آقای حسین غنچه

کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تلفن دفتر ریاست: ٣٢٢٩١٩٧۰ – ۰۵١

رایانامه : ghonchehh1@mums.ac.ir