تاریخچه بیمارستان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 
 

بسمه تعالي

يا من اسمه دواء وذکره شفا

با حمد وسپاس خداي منان که بر ما منت گذاشته وفرصت و توفيق خدمتگزاري به بهترين بندگان خود را به ما عنايت فرموده است .

مرکزآموزشي،پژوهشي ودرماني منتصريه در محدوه مرکزي شهر مشهد مقدس واقع شده است .ساختمان اين مرکز که جديدالاحداث ميباشد توسط آستانقدس رضوي ساخته شده است ودر آذر ماه سال 1389 در اختيار دانشگاه علوم پزشکي مشهد قرارداده شده است .اين ساختمان که بسياز زيبا ميباشد درزميني به مساحت حدود 3200 متر مربع وبا زير بناي حدود 9200 متر مربع ودر شش طبقه احداث شده است.

پس از واگذاري ساختمان مذکور ، برنامه ريزي جهت تجهيز وبهره برداري ، بعهده دانشگاه علوم پزشکي مشهد مقدس بوده است که از همان ابتداي واگذاري مسئولين ارشد دانشگاه اين موضوع را با اولويت در دستور کارخود قرارداده اند.ابتدا توسط مسئولين ارشد دانشگاه ماموريت اين مرکز فعاليت در زمينه پيوند اعضا ودياليز تعيين شده وسپس با حمايت هاي همه جانبه فعال نمودن بيمارستان با جديت پيگيري شده است .مويد اين مدعي اين است که علي رغم عدم چارت سازماني نيروي انساني اين بيمارستان به نحو مطلوب تامين گرديده و با وجود عدم رديف اعتباري براي اين مرکز اعتبار لازم نيز تامين و در مدت کمتر از يک سال مرکز مذکور مورد بهره برداري قرار گرفته است.(بخش همودياليز اين بيمارستان از ابتداي آذز ماه 90 پذيزش بيمارداشته ودر 19 بهمن ماه 90 اولين عمل پيوند کليه در اين بيمارستان انجام شده است.

اينک اين بيمارستان بعنوان مرکز پيوند اعضا ودياليز در حال فعاليت بوده وبا داشتن بخشهاي آورژانس،کلينيک تخصصي وفوق تخصصي ، آزمايشگاه پيشرفته متناسب با نيازهاي بخش پيوند اعضا ، تصوير برداري (راديولوژي وسونوگرافي کالر داپلر) اطاقهاي عمل ، بخش مراقبت ويژه ، استريليزاسيون مرکزي ، بخش همو دياليز ودياليز صفاقي ،بخشهاي بستري جهت پيوند کليه ونفرولوژي،پيوند کبد وپيوند مغز استخوان در حال ارائه خدمات درماني ميباشد.در طي مدت کوتاه فعاليت اين مرکز علاوه بر پذيرش هموطنان عزيز ، بیماران نيازمند خدمات از کشورهاي همسايه(آسياي ميانه .عراق) نيز چندين بيمار دراين بيمارستان مورد مداوا قرار گرفته اند.امروزه با توجه به گسترش روز افزون دانش پزشکي وکنترل بيماريهاي واگير وتغيير الگوي بيماريها وافزايش نياز به خدمات تخصصي وفوق تخصصي برنامه توسعه اين مرکز نيز در دستور کار مسئولين بيمارستان ميباشد بگونه اي که امکان ارائه خدمات به کليه متقاضيان داخلي وخارجي فراهم گردد.با آرزوي سلامتي وشفاي عاجل براي کليه بيماران