دکتر رزیتا خداشاهی

فوق تخصص بیماریهای عفونی

رایانامه : khodashahir@mums.ac.ir

معاونت آموزش و سلامت و پژوهش بیمارستان منتصریه

به عنوان یکی از ارکان اصلی این مرکز در راستای ارتقا سطح دانش جامعه پزشکی همسو با دانشگاه علوم پزشکی مشهد گام برمی دارد .این حوزه در تربیت پزشکان و متخصصان مورد نیاز جامعه براساس ضوابط و استاندارهای آموزشی و پژوهشی با هدف ارتقا کمی و کیفی آموزش فعالیت دارد