دکتر رزیتا خداشاهی

فوق تخصص بیماریهای عفونی

رایانامه : khodashahir@mums.ac.ir

تلفن تماس 
32291963 -   3018
ملاقات حضوری
روزهای چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 10 الی 12

معاونت آموزش و سلامت و پژوهش بیمارستان منتصریه

به عنوان یکی از ارکان اصلی این مرکز در راستای ارتقا سطح دانش جامعه پزشکی همسو با دانشگاه علوم پزشکی مشهد گام برمی دارد .این حوزه در تربیت پزشکان و متخصصان مورد نیاز جامعه براساس ضوابط و استاندارهای آموزشی و پژوهشی با هدف ارتقا کمی و کیفی آموزش فعالیت دارد