دکتر محسن علی اکبریان

متخصص جراحی و فلوشیپ پیوند کبد

تلفن دفتر ریاست: ٣٢٢٩١٩٧۰ – ۰۵١

رایانامه : aliakbarianm@mums.ac.ir

رؤسای پیشین بیمارستان