بخش ها و درمانگاهها

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

 

بیمارستان منتصریه متشکل از بخشهای ذیل را شامل می شود: