نظام نوین مالی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

 

 

 

شرح وظايف:

>>      ثبت اسنادهزینه درسیستم نظام نوین مالی

>>      صدوراسنادسیستمی صادرشده توسط مدیریت کالاوخدمات

>>      تهیه صورتهای مالی ماهانه وبه تائید مقامات مجازرساندن

>>      تهیه گزارشات مدیریتی موردنیاز

>>      مقايسه هزينه هاي انجام گرفته نسبت به اعتبارات و تخصيص هاي دريافتي و ارائه گزارش عملكرد مقايسه 

>>      نگهداری و کنترل حسابهای بانکی بیمارستان.

>>      صدور ودریافت اسناد پرداختنی و دریافتنی .

>>      نگهداری تنخواه گردان و سایر وجوه نقد و اوراق بهادار .

>>      رفع مغایرات بانکی .

>>      نگهداری اسناد مالی و کلیه امور بایگانی مالی و اداری.

>>            پیگیری امور مربوط به ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات .

>>      نگهداری و راهبری و ثبت اطلاعات خزانه داری در سیستم خزانه داری و تهیه گزارشات لازم از سیستم و تهیه نسخه پشتیبان حداقل بصورت ماهانه و نگهداری آن درمحل امن .

>>      دریافت و نگهداری کلیه وجوه نقد و اسناد دریافتنی دریافت شده از اشخاص و صدور فرمهای رسید و آماده سازی آنها جهت واگـذاری به بانک در اسـرع وقـت .

>>      ارائه چکهای دریافتی به بانک ، پس ازانجام پشت نویسی و امضاء مقام مجازو کنتـرل های تکمیلی لازم .

>>      دریافت اسناد تضمینی از اشخاص حقیقی وحقـوقی ، درارتباط با قراردادهای فیمابین، یا سایراسناد تضمینی و اوراق بهادارمربوط به شرکت که از سوی مدیرمالی ارجاع می گردد وحفاظت ونگهداری آنها درمحل امن (گاوصندوق ) وارائه یک نسخه از رسید واصل مدارک به حسابداری .

>>      صدور چک پس ازدریافت فرم مجوزصدور ومنطبق با مفاد آن وارسال چک های صادره به همراه اسناد مربوطه جهت امضاء

>>       نگهداری دسته چک ها یا چکهای صادره در جریان امضاء، یا امضاء شده، تا زمان تحویل به ذینفع .

>>      پیگیری امور مربوط به بانک ودریافت چکهای برگشتی ازطریق مراجعه مستمرومنظم به بانکهایی که بيمارستان درآنها دارای حساب می باشد ودریافت کلیه اعلامیه های بانکی وغیره ، جهت ارائه به حسابداری  پس از گزارش به مافوق .

>>      تهیه صورت گردش صندوق وارسال اسناد پرداخت به حسابداری جهت کنترل وتامین موجودی .

>>      کنترل مستمر نقدینگی و تهیه گزارشات روزانه ازموجودی بانکها و کلیه دریافت و پرداختها .

>>      ثبت و نگهداری روزانه صورت موجودی کلیه اسناد و اوراق بهادار موجود در صندوق .

>>      تهیه پیش نویس نامه ها و مکاتبات مربوط به جابجایی حسابها یا سایر موارد مرتبط با بانک های بیمارستان با اخذ مجوز مدیر مالی و پیگیری آنها تا حصول نتیجه نهایی .

>>      پیگیری ضمانتنامه های بانکی درخواست شده از بانکهای طرف حساب و اقدام درجهت تکمیل امضاء و مدارک لازم جهت آنها .

>>      پیگیری جهت ابطال ضمانتنامه های منقضی شده و دریافت مدارک و وثیقه های مربوطه از بانک ها .

>>      تهیه کلیه گزارشات مرتبط با وضعیت ضمانتنامه های بانکی و اسناد تضمینی و وثائق .

>>      صدور کلیه اسناد حسابداری مربوط به دریافت و پرداخت ووصول یا برگشت چک ها واعلامیه های صادره از سوی بانک.

>>      مراقبت و نگهداری اطلاعات سیستم های نرم افزاری تحویل گرفته شده و پیگیری جهت پشتیبانی و رفع مشکلات احتمالی آنها از شرکتهای مربوطه .