سرپرستار

علیرضا نعیمیان

کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی-جراحی

رایانامه : Naeemiana1@mums.ac.ir

شماره داخلی های بخش

تریاژ 1074

اورژانس 1071

اتاق پزشک 1070

بخش اورژانس

بخش اورژانس بیمارستان پیوند اعضا و دیالیز منتصریه با داشتن قسمتهای مختلف شامل تریاژ ، تحت نظر و ایزوله  علاوه بر ارائه خدمات عمومی به کلیه مراجعه کنندگان به بخش اورژانس، با توجه به ماموریت اصلی بیمارستان در ارائه خدمات تخصصی به بیماران پیوند اعضا و دیالیز و با بهره گیری از پزشکان فوق تخصص نفرولوژی و عمومی و کادری مجرب آماده ارائه خدمات تخصصی به بیماران محترم پیوند اعضا و دیالیز در موارد زیرمی باشد:

  • انجام پالس تراپی متیل پردنیزولون
  • تزریق داروهای حساس و بیولوژیک ، آنتی بادی های مونوکلونال برای مثال ایمنوگلبولین داخل وریدی (IG) ، ATG، ‌ریتوکسیمب آلبومین و ...
  • تزریق فراورده های خونی با فیلترهای لکوسیتی
  • فصدخون
  • تزریق آنتی بیوتیک های بیمارستانی
  • کشیدن بخیه های فلزی بیماران جراحی پیوند کبد
  • انواع تزریقات ، پانسمان ، سرم تراپی ، سونداژ و ..