واحد آموزش کارکنان

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

     
 
مراقبتهاي مديريت شده اختصارات مجاز  درون بخشي95 

 بهداشت محیط و سلامت شغلی

مايع درماني 

 احيا قلبي ريوي

 مراقبت های پرستاری دربیماریهای قلب و عروق آموزش خود مراقبتی به بیماران سرطانی  
 مراقبت های پرستاری در بیماریهای تنفس    

  مراقبت های پرستاری در بیماریهای غدد    کنفرانسهای درون بخشی94 

هارتهای برقراری ارتباط

مراقبت پرستاری در جراحی های شکمی  شناسایی و نگهداری و ارزیابی اهدا کنندگان مرگ مغزی  

كتابچه آموزشی توجیهی بدو ورود

 ترتنسفوزیون خون و هموویژلانس مستندسازی امور حقوقی   
 

 مراقبتهای مراحل پایان زندگی


   
 

 تفسیر الکترو کاردیو گرافی