برنامه کلینیک ها

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
  
روزهای هفته شیفت صبح شیفت عصر
ساعت 8 الی10 10 الی 12 12 تا 14
شنبه     

دکتر اسدی

(غدد)

دکتر قربان صباغ

(نفرولوژی)

 

 دکتر ارغیانی(نفرولوژی)

( 9تا13) 

یک شنبه 

دکتر مژدکانلو

(قلب)

دکتر محمودی

(اعصاب و روان)

 

دکتر ملک نژاد

(نفرولوژی اطفال)

دکتر فانی

(اعصاب و روان)

 دکتر ارغیانی(نفرولوژی)

( 9تا13) 

دوشنبه      دکتر اسدی(غدد)

دکتر قربان صباغ

(نفرولوژی)

دکتر حسین پور

(اعصاب و روان)

دکتر ارغیانی (نفرولوژی)

 ( 9تا13)

سه شنبه 

دکتر مژدکانلو

(قلب)

دکتر اسدی

(غدد)

 دکتر ملک نژاد

(نفرولوژی اطفال)

   
  

دکترسالاری(نفرولوژی)

( 9تا13) 
چهار شنبه         

دکتر حسین پور

 (اعصاب و روان)

دکتر ارغیانی(نفرولوژی)

( 9تا13)

پنج شنبه 

دکتر مژدکانلو

(قلب)

دکتر خداشاهی

(عفونی)

دکترسلطانی

(ارولوژی)

دکترفانی

(روان پزشک)

 

دکتر سالاری(نفرولوژی)

 ( 9تا13)