واحد حسابداری

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

 

حجت صالحی

پست: رئیس حسابداری و مدیرمالی

مدرك تحصيلي: لیسانس حسابداری

تلفن: 2291989

پست الكترونيك:  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

 

شرح وظايف:

>>      برنامه ریزی ،هدایت و هماهنگی و کنترل فعالیتهای مالی در چهارچوب مقررات ، قوانین ، آئین نامه ها و دستورالعملهای مصوب و ایجاد هماهنگی برای انجام وظایف محوله و درون سازمانی و سایر ذینفعان مجاز به بهره برداری از اطلاعات مالی و ایجاد بخشها و دوایر یا رده های متعدد در حیطه مسئولیت ، برای تحصیل اهداف امور مالی . مدیرمالی همچنین در تدوین ضوابط ارتقاء کارکنان امور مالی , نقش اساسی دارد .

>>      مشارکت در برنامه ریزی و ارائه پیشنهادات وسیاستهای اعتباری و وصول مطالبات ونظارت برحسن اجرای آنها.

>>       تامین مالی و اعمال مدیریت بر وجوه نقـد و سایر دارائیهای پولی و تامین وجوه نقد اضافی در مواقع ضروری .

>>       نگهداری سوابق و مدارک مالی , کنترل فعالیتهای مالی , مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح ریزی شده همچنین اعمال مدیریت در پرداخت حقوق و دستمزد, امور مالیاتی  موجودیها , دارائیهای ثابت و عـملیات

>>      تهیه و تنظیم خط مشی ها , دستورالعملها , روشها و رویه های مالی و تهیه و طراحی فرم های مورد نیاز، بمنظور ایجاد هماهنگی در انجام امورمالی  واحدهای مختلف.

>>       دریافت گزارشهای مالی از واحدها ، پروژه ها و سایر مدیریت ها وبررسی و اظهارنظر بر آنها و تحلیل مغایرتها .

>>       اعمال نظارت و کنترل بمنظور حسن اجرای قوانین , مقررات , دستورالعملها وبخشنامه های مالی در واحد های مختلف .

>>      نظارت و کنترل بمنظور حفـظ و نگهداری اموال و دارائیهای بیمارستان .

>>       برنامه ریزی بمنظور انجام تجزیه و تحلیل های ترازنامه و سود وزیان و صورت منابع و مصارف واحدهای مختلف . 

>>       برنامه ریزی وکنترل اقلام بمنظور اداره دارائیها وسرمایه در گردش و تامین اعتبار مورد نیاز واحد های مختلف بر اساس بودجه سالانه مصویب بیمارستان  .

>>      پیش بینی ، طرح ریزی و ارائه بودجه  دوره ای بیمارستان براساس برنامه ها ، پروژه ها وسفارشات و نیازهای اعلام شده واحدهای مختلف واستراتژی اعلام شده ازسوی مدیریت ، با درنظرگرفتن روند سنواتی منابع ومصارف و تغییرات احتمالی آتی

>>      ارزیابی عملکرد واحد ها با توجه به بررسیها و نتایج گزارشهای مالی و ارائه گزارش برای مقام مافوق .

>>      برنامه ریزی بمنظور حسابرسی ضمنی و پایان سال واحدهای مختلف بمنظور حسن انجام کار بر اساس صلاحدید مقام مافوق .

>>      عضویت و شرکت در جلسات کمیته های بیمارستانی ، معاملات وسایرکمیته ها یا جلسات یا سمینارهای

>>      بررسی و تطبیق فعالیتها با بودجه مصوب و تجزیه و تحلیل انحرافات .

>>      تشخیص وتامین نیازهای آموزشی و تخصصی کارکنان تحت مـدیریتی همگام با ضرورتهای بیمارستان .

>>      نظارت وهماهنگی بین بخشی بین واحدهای زیرمجموعه امورمالی وسایربخشهای بیمارستان

>>      انطباق اسنادهزینه با آئین نامه مالی ومعاملاتی ودستورالعملهای مربوطه

>>      تهیه و تدوین صورتهای مالی بیمارستان از طریق نظارت مستمر بر عملیات مالی و محاسباتی،نگهداری و تنظیم حسابهابر طبق این آیین نامه و اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری و ارائه گزارشات موردیبه مدیریت بیمارستان.

>>      هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی بیمارستان و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالی

>>      تبادل اطلاعات مالی بیمارستان برحسب مورد با دستگاههای نظارتی قانونی با هماهنگی مقام مسئول بیمارستان.

 

>>      تجزیه و تحلیل هزینه و درآمدبا نظارت بر عملکرد مالی واحدهای مختلف بیمارستان و ارائه راهکارهای مناسب به مسئولین مافوق.