برنامه کلینیک ها
دکتر قاسمی شنبه ،دوشنبه،چهارشنبه-بیمارستان دکترشیخ و
 .یکشنبه ،سه شنبه کلینیک حضرت رسول(میدان دانش آموز)

دکتر حسینی کلینیک ویژه قائم سه شنبه 3 بعدازظهر-امام رضا یکشنبه و پنج شنبه 3 بعدازظهر-
کلینیک ایثار چهارشنبه 3 بعداز ظهر- آندوسکپی قائم صبح ها و شنبه و دوشنبه 3بعدازظهر

دکتر علی اکبریان روزهای فرد کلنیک ویژه امام رضا

 

روزهای هفته شیفت صبح شیفت عصر
ساعت 8 الی10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه دکتر لطفی (نفرولوژی)  7.30 -9 دکتر آزاده شمسی (روانپزشکی) دکتر حسن زمانی
(فوق تخصص نفرولوژی)
دکترمهنازاحمدی
(متخصص قلب)
دکتر میلانی
(متخصص بیهوشی)
دکتر غریفی (اورولوژی)     دکتر ارغیانی
(متخصص داخلی)
یک شنبه دکتر حامی
(فوق تخصص نفرولوژی)
دکتر ملک نژاد  ( نفرولوژی اطفال) دکتر حسینی (روانپزشکی) دکترممدوحی
(فوق تخصص  نفرولوژی) 
        دکتر ارغیانی
(متخصص داخلی)
دوشنبه دکتر ارغیانی
(متخصص داخلی)
دکتر آزاده شمسی (روانپزشکی)   دکترمهنازاحمدی
(متخصص قلب)
دکتر اخوان (اورولوژی)     دکتر جعفری
(متخصص داخلی)
دکترقربان صباغ
(فوق تخصص کلیه و فشار خون)
سه شنبه دکتر ملکنژاد ( نفرولوژی اطفال) دکتر حسینی (روانپزشکی)   دكتر ميري
(فوق تخصص نفرولوژی)
دکتر قاسمی
(فوق تخصص انکولوژی)
دکتر میلانی
(متخصص  بیهوشی)
    دکتر ارغیانی
(متخصص داخلی)
چهار شنبه شورای کبد شورای کبد دکتر زراعتی
(فوق تخصص نفرولوژی)
دکتر ممدوحی
(فوق تخصص نفرولوژی)
      دکتر قربان صباغ
(فوق تخصص کلیه و فشار خون)
دکتر ارغیانی
(متخصص داخلی)
پنج شنبه دکتر ارغیانی
(متخصص داخلی)
            دکتر جعفری
(متخصص داخلی)